Desinfectie productenReinigingsmiddel

Hazon Sipro Uniquat 1 ltr

17,50

Hazon Sipro Uniquat is een geconcentreerd algdodend middel, gebaseerd op een kwarternaire- ammonium read more

Compare

SKU:
00111
Brand:
Hazon
view all details

Description

Hazon Sipro Uniquat is een geconcentreerd algdodend middel, gebaseerd op een kwarternaire- ammonium en bevat 100 g/l N,N-didecyldimethylammoniumchloride. Sipro Uniquat is wettelijk toegelaten onder nummer 14554  N. Sipro Uniquat kent in verband met de wet bestrijdingsmiddelen specifieke aanbevelingen. Geproduceerd door Siderius B.V.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter:

  1. Bestrijding van bacteriën (exclusief Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij; Bestrijding van bacteriën (exclusief Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
  2. Bestrijding van bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen; in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseer-installaties en overige vormen van proceswater in de suiker- en voedingsmiddelenindustrie. Dit middel mag uitsluitend worden toegepast met instemming van het per locatie bevoegd gezag voor kwalitatief waterbeheer;
  3. Bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.
GEBRUIKSAANWIJZING

Bestrijding van groene aanslag:

Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen. Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water). Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om deze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd. Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen:

Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water). In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden na gespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan. Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan volstaan met een oplossing van 1,5% (15 ml per 1 liter water). Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d. Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten. Opmerking: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

Veiligheidsinformatie:

Gevaar. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Oogbescherming, beschermende handschoenen, beschermende kleding, gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Bevat:  didecyldimethylammoniumchloride 100g/l. Buiten het bereik van kinderen houden.