OntvettersReinigingsmiddel

Hazon Heavy Duty Ontvetter 5 ltr

27,50

Compare

SKU:
00455
Brand:
Hazon
view all details

Description

Hazon Heavy duty ontvetter is een vloeibaar sterk alkalisch reinigingsmiddel geschikt voor gebruik in hoge- en lagedrukapparatuur, schrobmachines en schrobautomaten. Hazon Heavy duty ontvetter is speciaal ontwikkeld voor het reinigen en ontvetten van sterk vervuilde oppervlakten. Hazon Heavy duty ontvetter reinigt oppervlakten die met olie en vet zijn vervuild. Hazon Heavy duty ontvetter is uitermate geschikt voor het reinigen en ontvetten van motoren. Hazon Heavy duty ontvetter kan ook ingezet worden voor het verwijderen van roet en brandschades, ingebrande vetten en kookplaten, ovens, vliegen op auto’s enzv. PH waarde 13.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Afhankelijk van de aard en de mate van de vervuiling doseren tot 2% voor normaal vervuilde vloeren, tot 4% voor sterk vervuilde vloeren. Naspoelen met ruim schoon water. Test voor gebruik op een onopvallende plaats de PH geschiktheid van de ondergrond.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Gevaar. Bevat Kalium hydroxide. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Draag oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.